Product Name Cas No
Uridine,5'-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-, 3'-[2-cyanoethyl bis(1-methylethyl)phosphoramidite], (S)- 163759-59-9 1
Nonanoic acid,3,9-dihydroxy-5-[(4-methoxyphenyl)methoxy]-2,4,6,8-tetramethyl-,(1R,2R,3E)-1-ethyl-4-iodo-2-methyl-3-buten-1-yl ester,(2R,3S,4S,5S,6S,8R)- 918961-68-9 1
2-Bromo-4-iodopyridine 100523-96-4 1
4-Morpholinecarboxylic acid,8-methyl-2-(4-morpholinyl)-4-oxo-4H-1-benzopyran-7-yl ester,monohydrochloride 141309-17-3 2
2,3-NAPHTHO-15-CROWN-5 17454-47-6 2
L-Alanine,N-(2,6-difluorobenzoyl)-3-[[[(2-hydroxyethyl)(phenylmethyl)amino]carbonyl]amino]- 607400-21-5 3
5-Heptenoic acid,7-[(1R,2R,3S,5S)-2-[[(4-methoxy-3-thienyl)carbonyl]amino]-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-yl]-, (5Z)- 186533-55-1 1
2,3,5-trifluoro-4-iodopyridine 1057393-65-3 1
9H-Purine-9-acetic acid,6-[[(2-fluorophenyl)methyl]thio]-1,2-dihydro-2-oxo-, ethyl ester 646509-85-5 1
2,4-Dichloro-3-iodopyridine 343781-36-2 1
2-Fluoro-3-iodopyridine 113975-22-7 1
Ethyl (4z,7z,10z,13z,16z,19z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate;ethyl (5z,8z,11z,14z,17z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoate 861006-80-6 1
Benzenamine, N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-4-[(trimethylsilyl)oxy]- 135007-96-4 3
4,4',4''-Tris(N-3-methylphenyl-N-phenylamino)triphenylamine 124729-98-2 2
2-(3-aminopropyl)-1-(diaminomethylidene)guanidine 133029-31-9 2
Ivermectin 70288-86-7 7
2-AMINO-5-BROMO-3-IODOPYRIDINE 381233-96-1 5
Morpholine,2-[[[4-[(3,4-dichlorophenyl)amino]-6-methoxy-7-quinazolinyl]oxy]methyl]-4-(methylsulfonyl)- 650581-85-4 1
Piperazine,1-(2-chlorophenyl)-4-[[2-(phenoxymethyl)cyclopropyl]carbonyl]-,monohydrochloride, trans- (9CI) 102617-36-7 1
Propanoic acid,2-[2,4-dichloro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]phenoxy]-, 2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl ester 106078-73-3 1
Benzenesulfonamide,5-[2-[[2-(2-ethoxyphenoxy)ethyl]amino]-1-hydroxyethyl]-2-methyl-,monohydrochloride 70958-97-3 1
2,3-Dichloro-4-iodopyridine 889865-45-6 1
1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetic acid,10-[[2,3-bis(ethoxycarbonyl)pyrazino[2,3-f][1,10]phenanthrolin-7-yl]methyl]-, 1,4,7-tris(1,1-dimethylethyl) ester 916671-23-3 1
2,4-Pyrimidinediamine, 6-ethyl-5-iodo- 514854-13-8 1
Bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxo-,(1S,4R)-, compd. with 4-nitrobenzenamine (1:1) 862501-58-4 1
3-Iodo-4-aminopyridine 88511-27-7 2
2-Butenoic acid, 2-methyl-,7-hydroxy-3,7-dimethyl-1-(2-methyl-1-propenyl)-3,5,8-nonatrienyl ester 31686-01-8 1
1H-Imidazole,1-[2-[[(5-chloro-2-thienyl)methyl]thio]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-,monohydrochloride 61675-69-2 1
Carbamic acid,[2-[4-[[3-chloro-4-[(5-chloro-3-pyridinyl)oxy]phenyl]amino]-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-5-yl]ethyl]-, 1,1-dimethylethyl ester 871028-46-5 1
Isoquinoline,7-[[4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]sulfonyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6-methoxy-, hydrochloride 630405-65-1 1